Endelig dagsorden og årsregnskab

Nedenfor følger den endelige dagsorden til generalforsamlingen d. 13. marts med et link til årsrapporten for 2022. Hvis du ikke har tilmeldt dig endnu kan du nå at gøre det indtil d. 6. marts (nederst på siden).

1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Godkendelse af regnskab
4) Fastlæggelse af medlemskontingent
5) Orientering om det af bestyrelsen vedtagne budget
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer – Ole Hviid-Nielsen, Anne Marie Møller og Erik Larsen er alle på valg og modtager genvalg.
7) Valg af suppleanter – Christine Rosenberg, Mette Thykier og Helle Sørensen genopstiller.
8) Valg af revisor – Erik Plinius genopstiller
9) Indkomne forslag – ingen
10) Eventuelt